Cordibaix Agència de Col·locació

CordiBaix ha estat acreditada com Agència  de Col∙locació  amb  el  número d’autorització 0900000086 pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

La Federació CordiBaix realitza la seva activitat com a agencia de col∙locació  destinada  a  la  intermediació  laboral  amb  la  finalitat  de  proporcionar  a  les persones  amb  discapacitat  i/o trastorn  mental  del  Baix  Llobregat  una  feina adequada  a  les  seves  característiques,  i  a  les  empreses,  les  persones  treballadores amb el perfil  professional que respongui  a  les  necessitats del lloc  de treball que requereixen cobrir.

CordiBaix  presta  un  servei  integral  d’atenció,  informació  i  orientació laboral de caràcter  gratuït per a les persones que disposen del certificat de discapacitat i  que  estiguin  inscrites  en  els  serveis  d’ocupació  corresponents  com  a demandants d’ocupació.  Així mateix  presta  un servei  d’intermediació  laboral  dirigit  a  aquest  col∙lectiu  i  a  les empreses  de la comarca del Baix Llobregat.

 

Aquest servei contempla:

 

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT LABORAL
Atenció inicial i informació
Orientació laboral
Diagnòstic ocupacional
Formació i capacitació professional
INTERMEDIACIÓ LABORAL
Selecció de personal
Anàlisis de llocs de treball
Recerca d’ofertes
Gestió d’ofertes de treball
PROSPECCIÓ I ASSESSORAMENT A LES EMPRESES
Assessorament per l’acompliment de la L.G.D.
Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial
Assessorament en disseny i adaptació de llocs de treball
Assessorament en la definició de llocs de treball
Captació i fidelització de noves empreses

CordiBaix Agència Col·laboradora

CordiBaix  té concedida una Subvenció per a agències de col·locació de l’any 2016 corresponent a la línia 2, regulada a l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació

Totes les persones que formen part d’aquesta convocatòria realitzen una entrevista inicial amb la que es realitza la valoració del seu  perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional i on es dissenya les ccions que es desenvoluparan per a la seva inserció laboral.

 

ENTREVISTA INICIAL
 • Valoració perfil professional
 • Aptituds
 • Coneixements/ Qualificació professional
 • Explicació Pla d’actuacions
ACCIÓ PER LA MILLORA DELS RESULTATS INTERMEDIACIÓ    
 • Accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements i de la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball oferts
 • Accions d’intermediació laboral que tinguin per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.
 • Accions de seguiment de les candidatures i de preparació de les entrevistes laborals a través de sessions personalitzades o grupals.
 • Accions de captació d’ofertes de treball i inserció laboral de les persones demandants d’ocupació.
ALTRES ACCIONS PREVISTES
 • Accions de preparació d’entrevistes laborals
 • Accions de seguiment presencials
 • Qualsevol altra acció de millora d’ocupabilitat que es consideri necessària per assolir la inserció
EMPRESES
 • Informació, assessorament i sensibilització a les empreses per tal de ser una empresa inclusiva.
 • Seguiment del procés d’inserció mitjançant entrevistes amb les persones i el personal de l’empresa per vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats.

 

 

soc_2l                   ministerio