Cordibaix Agència de Col·locació

CordiBaix ha estat acreditada com Agència  de Col∙locació  amb  el  número d’autorització 0900000086 pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

La Federació CordiBaix realitza la seva activitat com a agència de col·locació  destinada  a  la  intermediació  laboral  amb  la  finalitat  de  proporcionar  a  les persones  amb  discapacitat  i/o trastorn  mental  del  Baix  Llobregat  una  feina adequada  a  les  seves  característiques,  i  a  les  empreses,  les  persones  treballadores amb el perfil  professional que respongui  a  les  necessitats del lloc  de treball que requereixen cobrir.

CordiBaix  presta  un  servei  integral  d’atenció,  informació  i  orientació laboral de caràcter  gratuït per a les persones que disposen del certificat de discapacitat i  que  estiguin inscrites  en  els  serveis  d’ocupació  corresponents  com  a demandants d’ocupació.  Així mateix presta un servei  d’intermediació  laboral  dirigit  a  aquest  col·lectiu  i  a les empreses  de la comarca del Baix Llobregat.

 

 

Aquest servei contempla:

 

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT LABORAL

Atenció inicial i informació
Orientació laboral
Diagnòstic ocupacional
Formació i capacitació professional

INTERMEDIACIÓ LABORAL

Selecció de personal
Anàlisis de llocs de treball
Recerca d’ofertes
Gestió d’ofertes de treball

PROSPECCIÓ I ASSESSORAMENT A LES EMPRESES

Assessorament per l’acompliment de la L.G.D.
Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial
Assessorament en disseny i adaptació de llocs de treball
Assessorament en la definició de llocs de treball
Captació i fidelització de noves empreses