ÀREES D’ACTUACIÓ

 

CordiBaix es caracteritza per promoure un model de cultura corporativa participatiu, en el que l’equip humà de treball pren protagonisme per la seva capacitat de construcció col·lectiva. Es fomenta la implicació de les persones en la institució, per a que contribueixin al seu desenvolupament des de la seva participació en els processos fonamentals de debat i presa de decisions, a través dels òrgans de participació institucional.

Comptem amb un equip tècnico-professional especialitzat en cadascuna de les àrees. D’aquesta manera cada àrea compta amb els professionals experts que s’encarreguen de desenvolupar les funcions pròpies dels projectes de la seva àrea i amb el suport dels experts d’altres àrees transversals com per exemple l’àrea administrativa.

 
 

 

SIADIF.  SERVEI D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

 

El SIADIF és un servei d’àmbit comarcal  que ofereix atenció i assessorament técnico-professional a les demandes que realitzen les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, familiars  d’aquestes o els professionals que treballen amb aquestes persones, en temes relacionats amb la discapacitat i/o el trastorn mental, des d’una perspectiva integral.

Les dades de l’IDESCAT de l’any 2021, assenyalen que al Baix Llobregat viuen 70.566 persones amb reconeixement legal de persona amb discapacitat, aquestes persones són els beneficiaris directes del SIADIF de CordiBaix. La finalitat del Servei és atendre les necessitats i demandes d’aquestes persones, facilitant els suports necessaris per a mantenir i/o millorar la seva qualitat de vida i garantir el benestar de tots els membres de la família. Tot això atorgant-los un paper principal i actiu com a participants en aquest acompanyament. Es tracta d’ajudar a l’acompliment de la finalitat dels Serveis Socials (article 3 llei 12/2007 de Serveis Socials) d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats  personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justicia social i del benestar de les persones.

El SIADIF és un recurs de proximitat, que garanteix que cap persona quedi exclosa de l’accés a la informació sobre serveis, recursos d’adaptacions o suports tecnològics, prestacions i ajuts econòmics, i tràmits o possibles vies per a solucionar o cobrir les seves necessitats. I que a través d’una atenció personalitzada rebi l’orientació necessària per activar els propis recursos i actuar en la recerca d’una millora de la seva situació.

 

 

CordiBaix actua com a intermediari en l’àmbit laboral, donant suport i assessorament tant a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental demandants de feina, com a les empreses demandants de  persones treballadores.

Oferim un servei integral de feina especialitzat i amb recolzament per a la incorporació al mercat laboral de persones amb discapacitat, constituït per un equip de professionals qualificat i multidisciplinar.

 

Treballem amb un doble objectiu:

PERSONES
Promoure una incorporació i permanència de qualitat al mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en l’accés a l’ocupació.

EMPRESES
Construir una estratègia d’interacció amb les empreses, amb la finalitat de generar relacions de confiança i relacions operatives i funcionals amb el teixit empresarial del territori. I assegurar la continuïtat de les empreses en la col·laboració amb la nostra entitat.

 

SIL.  Servei d'inserció laboral

Al Servei d'Inserció Laboral de CordiBaix l’objectiu és promoure la incorporació al mercat de treball de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, per fomentar la seva integració a la societat. Prestem un Servei personalitzat d’informació, orientació, formació i assessorament laboral  a partir del disseny d’un itinerari personalitzat d’inserció per a cada persona.

Oferim:

Borsa de Treball especialitzada en ofertes per a persones amb certificat de discapacitat.

Programes personalitzats d'orientació laboral

  • SIL
  • SIOAS
  • INCORPORA
  • SINGULARS
  • SIL LA GUAITA

 

Prospecció i Serveis a empreses

Des de CordiBaix promovem  la relació amb les empreses per establir línies de treball cooperatiu, que facilitin espais d’intercanvi d’experiències i que possibilitin la creació de projectes innovadors per impulsar l’economia.

Facilitem:

  • Assessorament a l’empresa en el disseny i adaptació de llocs de treball.
  • Seguiment i suport en el procés d’incorporació de Personal.
  • Assessorament per l’acompliment de la L.G.D.
  • Selecció de personal.
  • Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial.

 

 

 

Desenvolupem la nostra activitat com a integrants del Tercer Sector impulsant i reforçant el treball de les entitats en la creació i desplegament de serveis i recursos d’atenció a persones.

Com  a federació d’entitats actuem com a representant de les mateixes, canalitzant les demandes cap a les administracions per tal d’aconseguir recursos i serveis específics pel col·lectiu de persones amb discapacitat.

A CordiBaix treballem per sensibilitzar la societat (Administracions Públiques, Associacions, Entitats, Ciutadans/es, Empreses Privades…) envers la situació actual de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb l’objectiu d’implicar tots els agents i generar sinèrgies per treballar conjuntament des d’un model de corresponsabilitat.

 

Una de les estratègies clau que porta a terme CordiBaix per a realitzar la seva activitat com a entitat social prestadora de serveis, és la comunicació i la relació estreta amb totes les administracions públiques, entitats socials i empreses privades que hi ha a la comarca del Baix Llobregat. Creiem que la comunicació amb aquests agents és un element clau per fomentar el treball en xarxa i garantir la creació de serveis adequats i suficients per donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

CordiBaix ha estat present en diferents comissions i grups de treball per debatre i vetllar pels drets de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i aconseguir recursos i serveis que garanteixin aquests drets com a ciutadans.

La nostra participació a aquestes plataformes ens permet difondre la nostra activitat, compartir i debatre models de treball i impulsar conjuntament accions que siguin garantia d’èxit a nivell de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.