Projectes i itineraris laborals

Programa SIOAS

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (SIOAS 2021) 

L’objectiu del Programa és,  per una banda, definir un itinerari d’inserció personalitzat en el qual es capaciti la persona amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental en l’adquisició o consolidació d’hàbits, habilitats i coneixements per afavorir la seva integració laboral en el mercat de treball ordinari de forma exitosa i, per altra banda, el manteniment en el lloc de treball, sempre que sigui necessari, mitjançant la metodologia de treball amb suport.

El col·lectiu al qual s’adreça el programa són les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i/o intel·ligència límit, amb potencialitat per desenvolupar un treball remunerat en empresa ordinària. Amb aquesta finalitat, el servei es concep com un programa global d’intervenció que actua amb quatre col·lectius principals:

 • Amb les pròpies persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental amb potencialitat productiva, que mostrin interès per realitzar un treball remunerat, a qui s’acompanyarà al llarg de tot el seu procés d’inserció.
 • Amb les seves famílies, amb la finalitat d’ajudar-los a afavorir el desenvolupament d’habilitats que facilitin la seva inclusió socio-laboral i la seva participació activa en la comunitat.
 • Amb els empresaris/es de la comarca, per aconseguir implicar-los i treballar conjuntament la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Amb els orientadors/es i mediadors/es laborals (serveis municipals, serveis dels sindicats, SOC) que treballen en àrees i serveis complementaris amb l’objectiu de garantir la coordinació i el treball en xarxa i facilitar-los el suport necessari en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.

          


Projecte Singulars 2020

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo i el Fons social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, amb l’objectiu de reforçar l’ocupabilitat de les persones joves.

CAPACITA’T  2020

És el nostre servei personalitzat d’orientació, formació i recerca de feina per a persones joves en possessió del Certificat de Discapacitat, on es desenvolupen les habilitats i capacitats adients per l’accés al món laboral. Les persones joves són les protagonistes del seu
propi itinerari.

Programa adreçat a joves de 16 a 29 anys que presenten algun tipus de discapacitat (intel·lectual, física, sensorial, mental ) i que un cop finalitzada o no la Escolarització Obligatòria no han trobat el seu lloc per desenvolupar-se professionalment i mostren dificultats per accedir al mercat laboral degut a les seves circumstancies personals, econòmiques i socials.

Qué oferim:

 • Orientació Professional: Fem una primera diagnosis ocupacional, clarificant les opcions laborals més adequades a les capacitats de la persona i a les possibilitats reals del món laboral.
 • Formació A Mida: Adreçada per potenciar la capacitació professional i la inserció laboral. La formació s’adaptarà a les necessitats de les empreses per assolir un èxit real d’experiència professional.
 • Pràctiques a les empreses: Oferim un procés d’adaptació i aprenentatge (dintre dels programes de formació) en un entorn laboral concret. Tractem de facilitar una possible contractació i fem un seguiment personalitzat.
 • Tècniques de recerca de feina: Treballem les eines per realitzar una recerca de feina efectiva i superar els processos de selecció: Currículum, cartes de presentació, autocandidatura, alta als portals de feina, entrevistes laborals, dinàmiques de grup, tallers motivacionals i l’Empoderament.
 • Tutorització i seguiment durant tot l’itinerari de la persona.

 

 


Programa Incorpora

Programa que realitzem amb el suport de L’Obra Social de la Fundació La Caixa, promou la implicació del teixit empresarial per la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats.

CordiBaix forma part de la xarxa d’entitats socials INCORPORA que sumen esforços en el desenvolupament d’accions de prospecció empresarial i d’intermediació laboral entre empreses i persones en procés de recerca de feina. Aquest programa permet  facilitar l’accés immediat al treball  d’aquelles persones amb discapacitat i/o trastorn mental, més autònomes, que no requereixen d’un procés d’assessorament a llarg termini.

A través del Programa Incorpora s’ofereix un servei d’Intermediació laboral que proporciona:

 • Assessorament sobre bonificacions i desgravació fiscal previstes en la normativa vigent per a la contractació de treballadors/es de diferents col·lectius.
 • Assessorament en el compliment de les obligacions en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat, segons la LGD.
 • Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial.
 • Identificació de llocs de treball per cobrir i la planificació de la metodologia que cal seguir
 • Suport Previ i Seguiment a la Contractació.
 • Selecció dels perfils professionals segons els requeriments d’oferta de l’empresa.
 • Assessorament en l’adaptació del lloc de feina.
 • Seguiment del treballador o treballadora a l’empresa.

incorpora2


SIL La Guaita

Projecte d’Inserció Sociolaboral Castelldefels

CordiBaix mitjançant conveni amb el Departament de Serveis Socials i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels desenvolupa un projecte d’inserció sociolaboral per als ciutadans de Castelldefels amb discapacitat o trastorn mental que estiguin en procés de recerca de feina.

CORDIBAIX  realitza tasques de valoració professional, orientació, suport a la recerca d’ocupació i seguiment dels processos de selecció i inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de Castelldefels. Aquestes accions es fan de manera coordinada amb els Serveis Municipals de Promoció Econòmica i Serveis Socials.

Així mateix, les actuacions de CORDIBAIX a la zona de Castelldefels estan coordinades amb el Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Federació CORDIBAIX, que dona cobertura a tota la comarca del Baix Llobregat amb seu a Sant Joan Despí.

Imprimir


SIL COCEMFE

Red de Antenas de Empleo Inclusivo

El Projecte “Red de Antenas de Empleo Inclusivo de COCEMFE 2020” dona suport al Servei d’Inserció SocioLaboral de CordiBaix, especialment amb les següents activitats:

 • Informació i captació d’usuaris
 • Elaboració de processos d’orientació socioprofessional individualitzats
 • Formació en TIC i Habilitats SocioLaborals
 • Recerca d’Empreses ofertants de feina per persones amb discapacitat
 • Proporcionar informació i assessorament a petites i mitjanes empreses
 • Recerca de feina i incorporació al mercat laboral dels usuaris i seguiment de les insercions
 • Informació i assessorament sobre emprendiduria

 

     logococemfe               

SIL- Bolsa de Empleo

Servicio de inserción sociolaboral para personas con discapacidad de la Comarca del Baix Llobregat.

Contamos con una bolsa de trabajo con ofertas específicas para personas con discapacidad de diferentes perfiles profesionales. El Servicio de inserción Laboral es un servicio de intermediación laboral de referencia en la Comarca del Baix Llobregat tanto para las personas con discapacidad como para las empresas. Este servicio destaca porque da respuesta integral a cualquier persona indiferentemente del tipo de discapacidad que tenga (intelectual, física, sensorial, trastorno mental y / o pluridiscapacidad y / o inteligencia límite). Los requisitos para formar parte de la Bolsa de trabajo son por una parte, tener reconocido un mínimo de 33% de discapacidad según certificado de la Generalidad de Cataluña y / o una incapacidad permanente total. Y por otra parte, estar inscrito en cualquier oficina del SOC como demandante de empleo.

A través del Servicio de Inserción Laboral por una parte, facilitamos la adaptación de las habilidades y las competencias laborales de las personas que buscan trabajo a las necesidades de las empresas y el mercado de trabajo, y por otro lado, ofrecemos apoyo a las empresas que buscan trabajador/as y trabajadores/as. 

Para poder garantizar un servicio de intermediación accesible y eficiente en cuanto a la gestión de las ofertas y la selección de candidaturas, trabajamos en red con los diferentes servicios generalistas de la comarca del Baix Llobregat. Trabajamos en coordinación con este servicios en cuanto a la derivación de usuarios / as, la actualización de ofertas para personas con discapacidad y el asesoramiento legal sobre las ventajas fiscales en la contratación de las personas con discapacidad.

fundacion-logo2-170x47               diba

 

SIL – Borsa de Treball

Servei d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat de la Comarca del Baix Llobregat.

Comptem amb una borsa de treball amb ofertes específiques per a persones amb discapacitat de diferents perfils professionals. El Servei d’inserció Laboral és un servei d’intermediació laboral de referència a la Comarca del Baix Llobregat tant per a les persones amb discapacitat com per a les  empreses. Aquest servei destaca perquè dona resposta integral a qualsevol persona indiferentment del tipus de discapacitat que tingui (intel·lectual, física, sensorial, trastorn mental i/o pluridiscapacitat i/o intel·ligència límit). Els requisits per a formar part de la Borsa de treball són per una banda, tenir reconegut un mínim de 33% de discapacitat segons certificat de la Generalitat de Catalunya i/o una incapacitat permanent total. I per altra banda, estar inscrit a qualsevol oficina del SOC com a demandant d’ocupació.

A través del Servei d’Inserció Laboral per una banda, facilitem l’adaptació  de les habilitats i les competències laborals de les persones que busquen feina a les necessitats de les empreses i el mercat de treball, i per altra banda, oferim suport a les empreses que busquen treballador/as i treballador/es.

Per poder garantir un servei d’intermediació accessible i eficient pel que fa a la gestió de les ofertes i la selecció de candidatures,  treballem en xarxa amb els diferents serveis generalistes de la comarca del Baix Llobregat. Treballem en coordinació amb aquest serveis pel que fa a la derivació d’usuaris/es, l’actualització d’ofertes per a persones amb discapacitat i l’assessorament legal sobre les avantatges fiscals en la contractació de les persones amb discapacitat.

 

fundacion-logo2-170x47        diba


Programa Salut Mental

Projecte col·laboratiu per l’impuls de la integració laboral de les persones amb trastorn mental del programa Incorpora.

En el marc del programa Incorpora de ”la Caixa”, s’està impulsant un projecte específic amb el propòsit de contribuir a millorar els resultats qualitatius i quantitatius de la integració laboral de les persones amb un trastorn de salut mental. És un projecte col·laboratiu en el qual participen entitats d’inserció de persones amb problemes de salut mental de diferents comunitats autònomes i entitats de tipus generalista amb experiència en l’atenció i suport a persones amb trastorn de salut mental. Aquesta metodologia de treball en xarxa és molt efectiva per facilitar la implementació de pràctiques recomanades. Utilitza estratègies com la dinamització de grups de millora i la creació d’espais comuns d’aprenentatge. Permet compartir estratègies efectives i intercanviar experiències sobre la utilització d’eines i recursos adreçats a professionals de la inserció laboral.

Objectiu general:

Millorar l’accés al mon laboral del col·lectiu de persones amb trastorn mental, mitjançant el suport necessari a les entitats socials d’integració per a que utilitzin i apliquin els instruments de millora de qualitat dissenyats.

incorpora2

 

 


 


ANYS ANTERIORS 

Projecte Singulars 2018.

Programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu de reforçar l’ocupabilitat de les persones joves

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT.  FORMACIÓ HOMOLOGADA I GRATUÏTA

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Projectes Singulars 2018.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil

Programa SIOAS

Programa SIOAS 2018

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (SIOAS 2018)L’objectiu del Programa és, per una banda, definir un itinerari d’inserció personalitzat en el qual es capaciti la persona amb discapacitat i/o malaltia mental en l’adquisició o consolidació d’hàbits, habilitats i coneixements per afavorir la seva integració laboral en el mercat de treball ordinari de forma exitosa i, per altra banda, el manteniment en el lloc de treball, sempre que sigui necessari, mitjançant la metodologia de treball amb suport.El col·lectiu al qual s’adreça el programa són les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i/o intel·ligència límit, amb potencialitat per desenvolupar un treball remunerat en empresa ordinària. Amb aquesta finalitat, el servei es concep com un programa global d’intervenció que actua amb quatre col·lectius principals:
 • Amb les pròpies persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental amb potencialitat productiva, que mostrin interès per realitzar un treball remunerat, a qui s’acompanyarà al llarg de tot el seu procés d’inserció.
 • Amb les seves famílies, amb la finalitat d’ajudar-los a afavorir el desenvolupament d’habilitats que facilitin la seva inclusió socio-laboral i la seva participació activa en la comunitat.
 • Amb els empresaris/es de la comarca, per aconseguir implicar-los i treballar conjuntament la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Amb els orientadors/es i mediadors/es laborals (serveis municipals, serveis dels sindicats, SOC) que treballen en àrees i serveis complementaris amb l’objectiu de garantir la coordinació i el treball en xarxa i facilitar-los el suport necessari en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Logo_DGESTSCA_X.png_1701969008                         descarga

 

Programa SIOAS 2017
Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (SIOAS 2017) L’objectiu del Programa és, per una banda, definir un itinerari d’inserció personalitzat en el qual es capaciti la persona amb discapacitat i/o malaltia mental en l’adquisició o consolidació d’hàbits, habilitats i coneixements per afavorir la seva integració laboral en el mercat de treball ordinari de forma exitosa i, per altra banda, el manteniment en el lloc de treball, sempre que sigui necessari, mitjançant la metodologia de treball amb suport.
El col·lectiu al qual s’adreça el programa són les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i/o intel·ligència límit, amb potencialitat per desenvolupar un treball remunerat en empresa ordinària. Amb aquesta finalitat, el servei es concep com un programa global d’intervenció que actua amb quatre col·lectius principals:
 • Amb les pròpies persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental amb potencialitat productiva, que mostrin interès per realitzar un treball remunerat, a qui s’acompanyarà al llarg de tot el seu procés d’inserció.
 • Amb les seves famílies, amb la finalitat d’ajudar-los a afavorir el desenvolupament d’habilitats que facilitin la seva inclusió socio-laboral i la seva participació activa en la comunitat.
 • Amb els empresaris/es de la comarca, per aconseguir implicar-los i treballar conjuntament la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Amb els orientadors/es i mediadors/es laborals (serveis municipals, serveis dels sindicats, SOC) que treballen en àrees i serveis complementaris amb l’objectiu de garantir la coordinació i el treball en xarxa i facilitar-los el suport necessari en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Logo_DGESTSCA_X.png_1701969008                                 descarga

 

Programa SIOAS 2016
Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (SIOAS 2016)
(Ordre TSF/294/2016, de 28 d’octubre)
L’objectiu del Programa és, per una banda, definir un itinerari d’inserció personalitzat en el qual es capaciti la persona amb discapacitat i/o malaltia mental en l’adquisició o consolidació d’hàbits, habilitats i coneixements per afavorir la seva integració laboral en el mercat de treball ordinari de forma exitosa i, per altra banda, el manteniment en el lloc de treball, sempre que sigui necessari, mitjançant la metodologia de treball amb suport.
El col·lectiu al qual s’adreça el programa són les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i/o intel·ligència límit, amb potencialitat per desenvolupar un treball remunerat en empresa ordinària. Amb aquesta finalitat, el servei es concep com un programa global d’intervenció que actua amb quatre col·lectius principals:
 • Amb les pròpies persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental amb potencialitat productiva, que mostrin interès per realitzar un treball remunerat, a qui s’acompanyarà al llarg de tot el seu procés d’inserció.
 • Amb les seves famílies, amb la finalitat d’ajudar-los a afavorir el desenvolupament d’habilitats que facilitin la seva inclusió socio-laboral i la seva participació activa en la comunitat.
 • Amb els empresaris/es de la comarca, per aconseguir implicar-los i treballar conjuntament la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Amb els orientadors/es i mediadors/es laborals (serveis municipals, serveis dels sindicats, SOC) que treballen en àrees i serveis complementaris amb l’objectiu de garantir la coordinació i el treball en xarxa i facilitar-los el suport necessari en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Logo_DGESTSCA_X.png_1701969008                                 Logo Fons Socia Europeu
Programa SIOAS 2015
Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental 2015.
L’objectiu del Programa és, per una banda, definir un itinerari d’inserció personalitzat en el qual es capaciti la persona amb discapacitat i/o malaltia mental en l’adquisició o consolidació d’hàbits, habilitats i coneixements per afavorir la seva integració laboral en el mercat de treball ordinari de forma exitosa i, per altra banda, el manteniment en el lloc de treball, sempre que sigui necessari, mitjançant la metodologia de treball amb suport.
El col·lectiu al qual s’adreça el programa són les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i/o intel·ligència límit, amb potencialitat per desenvolupar un treball remunerat en empresa ordinària. Amb aquesta finalitat, el servei es concep com un programa global d’intervenció que actua amb quatre col·lectius principals:
 • Amb les pròpies persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental amb potencialitat productiva, que mostrin interès per realitzar un treball remunerat, a qui s’acompanyarà al llarg de tot el seu procés d’inserció.
 • Amb les seves famílies, amb la finalitat d’ajudar-los a afavorir el desenvolupament d’habilitats que facilitin la seva inclusió socio-laboral i la seva participació activa en la comunitat.
 • Amb els empresaris/es de la comarca, per aconseguir implicar-los i treballar conjuntament la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Amb els orientadors/es i mediadors/es laborals (serveis municipals, serveis dels sindicats, SOC) que treballen en àrees i serveis complementaris amb l’objectiu de garantir la coordinació i el treball en xarxa i facilitar-los el suport necessari en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat.

 

Agència Col·locació

CordiBaix Agència Col·locació Col·laboradora
Número autorització: 0900000096
Agència col·laboradora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc de les actuacions previstes a l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
CordiBaix  té concedida una Subvenció per a agències de col·locació de l’any 2018 corresponent a la línia 2, per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
Totes les persones que formen part d’aquesta convocatòria realitzen una entrevista inicial amb la que es realitza la valoració del seu  perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional i on es dissenya les ccions que es desenvoluparan per a la seva inserció laboral.
ENTREVISTA INICIAL
Valoració perfil professional
Aptituds
Coneixements/ Qualificació professional
Explicació Pla d’actuacions
ACCIÓ PER LA MILLORA DELS RESULTATS INTERMEDIACIÓ    
Accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements i de la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball oferts
Accions d’intermediació laboral que tinguin per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.
Accions de seguiment de les candidatures i de preparació de les entrevistes laborals a través de sessions personalitzades o grupals.
Accions de captació d’ofertes de treball i inserció laboral de les persones demandants d’ocupació.
ALTRES ACCIONS PREVISTES
Accions de preparació d’entrevistes laborals
Accions de seguiment presencials
Qualsevol altra acció de millora d’ocupabilitat que es consideri necessària per assolir la inserció
EMPRESES
Informació, assessorament i sensibilització a les empreses per tal de ser una empresa inclusiva.
Seguiment del procés d’inserció mitjançant entrevistes amb les persones i el personal de l’empresa per vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats.
Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
soc_2l     
CordiBaix Agència Col·locació Col·laboradora
Número autorització: 0900000096
Agència col·laboradora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc de les actuacions previstes a l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
CordiBaix  té concedida una Subvenció per a agències de col·locació de l’any 2017 corresponent a la línia 2, per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
Totes les persones que formen part d’aquesta convocatòria realitzen una entrevista inicial amb la que es realitza la valoració del seu  perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional i on es dissenya les ccions que es desenvoluparan per a la seva inserció laboral.
ENTREVISTA INICIAL
Valoració perfil professional
Aptituds
Coneixements/ Qualificació professional
Explicació Pla d’actuacions
ACCIÓ PER LA MILLORA DELS RESULTATS INTERMEDIACIÓ
Accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements i de la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball oferts
Accions d’intermediació laboral que tinguin per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.
Accions de seguiment de les candidatures i de preparació de les entrevistes laborals a través de sessions personalitzades o grupals.
Accions de captació d’ofertes de treball i inserció laboral de les persones demandants d’ocupació.
ALTRES ACCIONS PREVISTES
Accions de preparació d’entrevistes laborals
Accions de seguiment presencials
Qualsevol altra acció de millora d’ocupabilitat que es consideri necessària per assolir la inserció
EMPRESES
Informació, assessorament i sensibilització a les empreses per tal de ser una empresa inclusiva.
Seguiment del procés d’inserció mitjançant entrevistes amb les persones i el personal de l’empresa per vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats.
Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
soc_2l             
CordiBaix Agència Col·locació Col·laboradora

CordiBaix  té concedida una Subvenció per a agències de col·locació de l’any 2016 corresponent a la línia 2, regulada a l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació

Totes les persones que formen part d’aquesta convocatòria realitzen una entrevista inicial amb la que es realitza la valoració del seu  perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional i on es dissenya les ccions que es desenvoluparan per a la seva inserció laboral.

ENTREVISTA INICIAL

 • Valoració perfil professional
 • Aptituds
 • Coneixements/ Qualificació professional
 • Explicació Pla d’actuacions
ACCIÓ PER LA MILLORA DELS RESULTATS INTERMEDIACIÓ
 • Accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements i de la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball oferts
 • Accions d’intermediació laboral que tinguin per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.
 • Accions de seguiment de les candidatures i de preparació de les entrevistes laborals a través de sessions personalitzades o grupals.
 • Accions de captació d’ofertes de treball i inserció laboral de les persones demandants d’ocupació.
ALTRES ACCIONS PREVISTES
 • Accions de preparació d’entrevistes laborals
 • Accions de seguiment presencials
 • Qualsevol altra acció de millora d’ocupabilitat que es consideri necessària per assolir la inserció
EMPRESES
 • Informació, assessorament i sensibilització a les empreses per tal de ser una empresa inclusiva.
 • Seguiment del procés d’inserció mitjançant entrevistes amb les persones i el personal de l’empresa per vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats.
soc_2l                   ministerio
Programa Incorpora

Programa que realitzem amb el suport de L’Obra Social de la Fundació La Caixa, promou la implicació del teixit empresarial per la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats.

CordiBaix forma part de la xarxa d’entitats socials INCORPORA que sumen esforços en el desenvolupament d’accions de prospecció empresarial i d’intermediació laboral entre empreses i persones en procés de recerca de feina. Aquest programa permet  facilitar l’accés immediat al treball  d’aquelles persones amb discapacitat i/o trastorn mental, més autònomes, que no requereixen d’un procés d’assessorament a llarg termini.

A través del Programa Incorpora s’ofereix un servei d’Intermediació laboral que proporciona:

 • Assessorament sobre bonificacions i desgravació fiscal previstes en la normativa vigent per a la contractació de treballadors/es de diferents col·lectius.
 • Assessorament en el compliment de les obligacions en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat, segons la LGD.
 • Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial.
 • Identificació de llocs de treball per cobrir i la planificació de la metodologia que cal seguir
 • Suport Previ i Seguiment a la Contractació.
 • Selecció dels perfils professionals segons els requeriments d’oferta de l’empresa.
 • Assessorament en l’adaptació del lloc de feina.
 • Seguiment del treballador o treballadora a l’empresa.
incorpora2

SIL La Guaita

Projecte d’Inserció Sociolaboral Castelldefels

CordiBaix mitjançant conveni amb el Departament de Serveis Socials i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels desenvolupa un projecte d’inserció sociolaboral per als ciutadans de Castelldefels amb discapacitat o trastorn mental que estiguin en procés de recerca de feina.

CORDIBAIX  realitza tasques de valoració professional, orientació, suport a la recerca d’ocupació i seguiment dels processos de selecció i inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de Castelldefels. Aquestes accions es fan de manera coordinada amb els Serveis Municipals de Promoció Econòmica i Serveis Socials.

Així mateix, les actuacions de CORDIBAIX a la zona de Castelldefels estan coordinades amb el Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Federació CORDIBAIX, que dona cobertura a tota la comarca del Baix Llobregat amb seu a Sant Joan Despí.

ImprimirSIL COCEMFE

Red de Servicios de Integración Laboral

El Projecte “Red de Apoyo a los Servicios de Integración Laboral de COCEMFE 2017” dona suport al Servei d’Inserció SocioLaboral de CordiBaix, especialment amb les següents activitats:

 • Informació i captació d’usuaris
 • Elaboració de processos d’orientació socioprofessional individualitzats
 • Formació en TIC i Habilitats SocioLaborals
 • Recerca d’Empreses ofertants de feina per persones amb discapacitat
 • Proporcionar informació i assessorament a petites i mitjanes empreses
 • Recerca de feina i incorporació al mercat laboral dels usuaris i seguiment de les insercions
 • Informació i assessorament sobre emprendiduria
     logococemfe     

SIL- Bolsa de Empleo

Servicio de inserción sociolaboral para personas con discapacidad de la Comarca del Baix Llobregat.

Contamos con una bolsa de trabajo con ofertas específicas para personas con discapacidad de diferentes perfiles profesionales. El Servicio de inserción Laboral es un servicio de intermediación laboral de referencia en la Comarca del Baix Llobregat tanto para las personas con discapacidad como para las empresas. Este servicio destaca porque da respuesta integral a cualquier persona indiferentemente del tipo de discapacidad que tenga (intelectual, física, sensorial, trastorno mental y / o pluridiscapacidad y / o inteligencia límite). Los requisitos para formar parte de la Bolsa de trabajo son por una parte, tener reconocido un mínimo de 33% de discapacidad según certificado de la Generalidad de Cataluña y / o una incapacidad permanente total. Y por otra parte, estar inscrito en cualquier oficina del SOC como demandante de empleo.

A través del Servicio de Inserción Laboral por una parte, facilitamos la adaptación de las habilidades y las competencias laborales de las personas que buscan trabajo a las necesidades de las empresas y el mercado de trabajo, y por otro lado, ofrecemos apoyo a las empresas que buscan trabajador/as y trabajadores/as. 

Para poder garantizar un servicio de intermediación accesible y eficiente en cuanto a la gestión de las ofertas y la selección de candidaturas, trabajamos en red con los diferentes servicios generalistas de la comarca del Baix Llobregat. Trabajamos en coordinación con este servicios en cuanto a la derivación de usuarios / as, la actualización de ofertas para personas con discapacidad y el asesoramiento legal sobre las ventajas fiscales en la contratación de las personas con discapacidad.

fundacion-logo2-170x47      diba

SIL – Borsa de Treball

Servei d’inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat de la Comarca del Baix Llobregat.

Comptem amb una borsa de treball amb ofertes específiques per a persones amb discapacitat de diferents perfils professionals. El Servei d’inserció Laboral és un servei d’intermediació laboral de referència a la Comarca del Baix Llobregat tant per a les persones amb discapacitat com per a les  empreses. Aquest servei destaca perquè dona resposta integral a qualsevol persona indiferentment del tipus de discapacitat que tingui (intel·lectual, física, sensorial, trastorn mental i/o pluridiscapacitat i/o intel·ligència límit). Els requisits per a formar part de la Borsa de treball són per una banda, tenir reconegut un mínim de 33% de discapacitat segons certificat de la Generalitat de Catalunya i/o una incapacitat permanent total. I per altra banda, estar inscrit a qualsevol oficina del SOC com a demandant d’ocupació.

A través del Servei d’Inserció Laboral per una banda, facilitem l’adaptació  de les habilitats i les competències laborals de les persones que busquen feina a les necessitats de les empreses i el mercat de treball, i per altra banda, oferim suport a les empreses que busquen treballador/as i treballador/es.

Per poder garantir un servei d’intermediació accessible i eficient pel que fa a la gestió de les ofertes i la selecció de candidatures,  treballem en xarxa amb els diferents serveis generalistes de la comarca del Baix Llobregat. Treballem en coordinació amb aquest serveis pel que fa a la derivació d’usuaris/es, l’actualització d’ofertes per a persones amb discapacitat i l’assessorament legal sobre les avantatges fiscals en la contractació de les persones amb discapacitat.

fundacion-logo2-170x47        diba


Programa Salut Mental

Projecte col·laboratiu per l’impuls de la integració laboral de les persones amb trastorn mental del programa Incorpora.

En el marc del programa Incorpora de ”la Caixa”, s’està impulsant un projecte específic amb el propòsit de contribuir a millorar els resultats qualitatius i quantitatius de la integració laboral de les persones amb un trastorn de salut mental. És un projecte col·laboratiu en el qual participen entitats d’inserció de persones amb problemes de salut mental de diferents comunitats autònomes i entitats de tipus generalista amb experiència en l’atenció i suport a persones amb trastorn de salut mental. Aquesta metodologia de treball en xarxa és molt efectiva per facilitar la implementació de pràctiques recomanades. Utilitza estratègies com la dinamització de grups de millora i la creació d’espais comuns d’aprenentatge. Permet compartir estratègies efectives i intercanviar experiències sobre la utilització d’eines i recursos adreçats a professionals de la inserció laboral.

Objectiu general:

Millorar l’accés al mon laboral del col·lectiu de persones amb trastorn mental, mitjançant el suport necessari a les entitats socials d’integració per a que utilitzin i apliquin els instruments de millora de qualitat dissenyats.

incorpora2


Programa Incorpora

Programa que realitzem amb el suport de L’Obra Social de la Fundació La Caixa, promou la implicació del teixit empresarial per la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats.

CordiBaix forma part de la xarxa d’entitats socials INCORPORA que sumen esforços en el desenvolupament d’accions de prospecció empresarial i d’intermediació laboral entre empreses i persones en procés de recerca de feina. Aquest programa permet  facilitar l’accés immediat al treball  d’aquelles persones amb discapacitat i/o trastorn mental, més autònomes, que no requereixen d’un procés d’assessorament a llarg termini.

A través del Programa Incorpora s’ofereix un servei d’Intermediació laboral que proporciona:

 • Assessorament sobre bonificacions i desgravació fiscal previstes en la normativa vigent per a la contractació de treballadors/es de diferents col·lectius.
 • Assessorament en el compliment de les obligacions en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat, segons la LISMI.
 • Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial.
 • Identificació de llocs de treball per cobrir i la planificació de la metodologia que cal seguir
 • Suport Previ i Seguiment a la Contractació.
 • Selecció dels perfils professionals segons els requeriments d’oferta de l’empresa.
 • Assessorament en l’adaptació del lloc de feina.
 • Seguiment del treballador o treballadora a l’empresa.

SIL La Guaita

Projecte d’Inserció Sociolaboral Castelldefels

CordiBaix mitjançant conveni amb el Departament de Serveis Socials i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels desenvolupa un projecte d’inserció sociolaboral per als ciutadans de Castelldefels amb discapacitat o trastorn mental que estiguin en procés de recerca de feina.
CORDIBAIX  realitza tasques de valoració professional, orientació, suport a la recerca d’ocupació i seguiment dels processos de selecció i inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de Castelldefels. Aquestes accions es fan de manera coordinada amb els Serveis Municipals de Promoció Econòmica i Serveis Socials.
Així mateix, les actuacions de CORDIBAIX a la zona de Castelldefels estan coordinades amb el Servei d’Inserció Laboral (SIL) de la Federació CORDIBAIX, que dona cobertura a tota la comarca del Baix Llobregat amb seu a Sant Joan Despí.

castelldefels

Programa Salut Mental
Projecte col·laboratiu per l’impuls de la integració laboral de les persones amb trastorn mental del programa Incorpora.
En el marc del programa Incorpora de ”la Caixa”, s’està impulsant un projecte específic amb el propòsit de contribuir a millorar els resultats qualitatius i quantitatius de la integració laboral de les persones amb un trastorn de salut mental. És un projecte col·laboratiu en el qual participen entitats d’inserció de persones amb problemes de salut mental de diferents comunitats autònomes i entitats de tipus generalista amb experiència en l’atenció i suport a persones amb trastorn de salut mental. Aquesta metodologia de treball en xarxa és molt efectiva per facilitar la implementació de pràctiques recomanades. Utilitza estratègies com la dinamització de grups de millora i la creació d’espais comuns d’aprenentatge. Permet compartir estratègies efectives i intercanviar experiències sobre la utilització d’eines i recursos adreçats a professionals de la inserció laboral.
 Objectiu general:
Millorar l’accés al mon laboral del col·lectiu de persones amb trastorn mental, mitjançant el suport necessari a les entitats socials d’integració per a que utilitzin i apliquin els instruments de millora de qualitat dissenyats.

incorpora2

Agència Col·locació Col·laboradora
CordiBaix en el marc de la convocatòria de l’Ordre EMO/227/2014, de 25 de juliol, té concedida una subvenció per  la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
Totes les persones que formen part d’aquesta convocatòria han realitzat una entrevista inicial amb la que es realitza la valoració del seu  perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional i on es dissenya les ccions que es desenvoluparan per a la seva inserció laboral.
Les accions d’intermediació laboral a desenvolupar són:
 • Accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements i de la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball oferts
 • Accions d’intermediació laboral que tinguin per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.
 • Accions de seguiment de les candidatures i de preparació de les entrevistes laborals a través de sessions personalitzades o grupals.
 • Accions de captació d’ofertes de treball i inserció laboral de les persones demandants d’ocupació.
soc_2lCopia de sepe 1
 SIL

Servicio de inserción sociolaboral para personas con discapacidad de la Comarca del Baix Llobregat.

Contamos con una bolsa de trabajo con ofertas específicas para personas con discapacidad de diferentes perfiles profesionales. El Servicio de inserción Laboral es un servicio de intermediación laboral de referencia en la Comarca del Baix Llobregat tanto para las personas con discapacidad como para las empresas. Este servicio destaca porque da respuesta integral a cualquier persona indiferentemente del tipo de discapacidad que tenga (intelectual, física, sensorial, trastorno mental y / o pluridiscapacidad y / o inteligencia límite). Los requisitos para formar parte de la Bolsa de trabajo son por una parte, tener reconocido un mínimo de 33% de discapacidad según certificado de la Generalidad de Cataluña y / o una incapacidad permanente total. Y por otra parte, estar inscrito en cualquier oficina del SOC como demandante de empleo.
A través del Servicio de Inserción Laboral por una parte, facilitamos la adaptación de las habilidades y las competencias laborales de las personas que buscan trabajo a las necesidades de las empresas y el mercado de trabajo, y por otro lado, ofrecemos apoyo a las empresas que buscan trabajador/as y trabajadores/as. 
Para poder garantizar un servicio de intermediación accesible y eficiente en cuanto a la gestión de las ofertas y la selección de candidaturas, trabajamos en red con los diferentes servicios generalistas de la comarca del Baix Llobregat. Trabajamos en coordinación con este servicios en cuanto a la derivación de usuarios / as, la actualización de ofertas para personas con discapacidad y el asesoramiento legal sobre las ventajas fiscales en la contratación de las personas con discapacidad.

fundacion-logo2-170x47

POIN
Programa d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat
CordiBaix ha desenvolupat el Programa d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat, dirigit a persones amb discapacitat i trastorn mental, amb la finalitat de desenvolupar mesures per a promoure la integració i la permanència laboral de persones amb més dificultats per accedir al mercat laboral, lluitar contra la discriminació i promoure l’acceptació de la diversitat en l’entorn laboral.
Aquest programa està adreçat a persones amb discapacitat física, sensorial, intel·ligència límit i/o persones amb trastorn mental que estiguin en situació d’atur i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya. Les accions que es desenvolupen en el marc dels projectes d’orientació i acompanyament a la inserció que subvenciona el Departament d’Empresa i Ocupació es duen a terme a través d’una xarxa d’entitats a tota Catalunya.
El programa es configura en 4 Blocs amb diversos mòduls i accions formatives.  Cada persona participa en les accions en funció de les seves necessitats. Aquest disseny permet disposar de un ventall ampli d’itineraris i per tant ajustar-los millor a cada persona.

soc_2l      generalitat      ministerio

TAS
Programa de Treball amb Suport a l’Empresa Ordinària
L’objectiu del programa TAS és millorar l’ocupabilitat i la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat i/o trastorno mental, afavorint el màxim nivell d’ autonomia i una plena igualtat d’ oportunitats.Els/les destinataris/es són persones amb discapacitat física, intel·lectual, sensorial i/o trastorn mental de la Comarca del Baix LLobregat.
El Treball amb Suport és una modalitat d’ocupació que implica la integració de persones amb capacitats diverses i / o especials dificultats d’inserció en empreses del mercat normalitzat, mitjançant la provisió dels suports necessaris (dins i fora del lloc de treball) durant tota la seva vida laboral. Les condicions de l’ocupació (tasques, funcions, sou, etc.) han de ser equiparables a les de qualsevol altra persona treballadora. El concepte de suport inclou qualsevol forma d’ajuda personal facilitada a la persona treballadora a qui la contracta en el lloc de treball.
Aquesta modalitat d’ocupació implica l’oportunitat de trobar i mantenir un treball remunerat basant-se en les necessitats específiques dels individus i també en els seus desitjos i aspiracions laborals. A través d’aquesta metodologia es busca promoure de manera immediata la inserció de les persones amb discapacitat, per posteriorment facilitar-li els suports necessaris un cop aconseguit el lloc de treball.
gencat_economia social        ministerio        ue